زیباترین عکسها در اتاقهای تاریک ظاهر می شه
پش هر وقت در قسمت تاریک زندگیت واقع شدیبدون خدا می خواد زیباترین تصویر رو از تو بسازه

ز مردم دل بکن یاد خدا کن / خدا را وقت تنهایی صدا کن
در حالت که اشکت می چکد گرم / غنیمت دان و ما را هم دعا کن

تو زندگی مثل زودپز باش …..موقعی که جوش می یاره و قل قل می کنه در کمال آرامش سوت می زنه

 

hidden